ABC van de school

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Klik voor alle informatie over:

Afspraken met kinderen

Om het leven op school voor iedereen aangenamer te laten verlopen maken we volgende afspraken:

 • Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.
 • Ik toon respect voor de anderen. Vechten, ruziemaken of pesten doe ik niet.
 • Ik doe niet mee aan gevaarlijke spelen!
 • Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd.
 • Ik draag mee zorg voor de netheid in de klas en op de speelplaats.
 • ’s Morgens zet ik mijn boekentas (lagere school) op de afgesproken plaats.
 • Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
 • Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.
 • Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
 • Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
 • Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
 • Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.
 • Ik zet mijn fiets op de aangeduide plaatsen in het fietsenrek en ik fiets niet op de speelplaats.
 • Mijn fiets is volledig in orde.
 • Ik speel niet in de toiletten of de gangen.
 • Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.
 • Drank van thuis breng ik mee in een drinkbus, een plastiek flesje of drinkbeker, geen brikje, blikje of glas. Zo kunnen we afval vermijden.
 • Ik gebruik een brooddoos en een koekendoosje.
 • Ik zorg ervoor dat al mijn spullen genaamtekend zijn.

Afwezigheden

Wegens ziekte

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Een briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is je kind chronisch ziek, dan neem je contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) vinden best zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de juf of meester. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden

Soms is je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat je kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Als je kind te laat op school komt, wordt dit ook geregistreerd als problematische afwezigheid.

Agenda van leerlingen

Elke leerling krijgt een schooleigen agenda bij het begin van het schooljaar. In dit agenda noteren de leerlingen lessen en taken. Vanaf het 3de leerjaar is het een planningsinstrument. Schoolgebonden mededelingen staan gedrukt in de agenda.

In de agenda staan ook de belangrijkste schoolafspraken en de schooleigen aanpak rond pesten, huiswerk, leren leren en sociale vaardigheden.

Dagelijks wordt de agenda door één van de ouders getekend. Zo vormt de agenda een efficiënt communicatiemiddel tussen thuis en school.

Betalingen en schoolrekeningen

De schoolrekeningen worden op geregelde tijdstippen met elke kleuter en elk kind meegegeven in een herbruikbaar mapje.

 • 4x per schooljaar een schoolrekening voor de schoolkosten zoals daguitstappen, schoolvoorstellingen, nieuwjaarsbrieven, zwemmen, … (maximumfactuur)
 • In de lagere school 2x per schooljaar een schoolrekening voor de schoolkosten van de meerdaagse uitstappen (maximumfactuur)
 • maandelijks een rekening voor De Woonboot (de buitenschoolse opvang). De rekeningen kunnen uit de volgende kosten bestaan: middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, studie, woensdagnamiddagactiviteiten en alle naschoolse activiteiten.

Bewegingsopvoeding

De school beschikt over drie sportzalen.

Elk kind vanaf de jongste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar krijgt 2 lesuren gym per week in daartoe speciaal ingerichte sportzalen.

Tevens organiseren we in de lagere school elke dinsdagnamiddag een extra sportnamiddag per leerjaar. Op deze wijze heeft elke week een ander leerjaar nogmaals een extra sportieve activiteit.

De leerlingen van de lagere school dragen een T-shirt en gymbroek met logo van de school en gympantoffels.

Bijdrageregeling

Bij het begin van het schooljaar ontvang je de bijdrageregeling van het komende schooljaar.

CLB

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding is de samensmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht.

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en stimuleert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychische en sociale functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

Het CLB werkt vraag gestuurd. Niet alleen de school, maar ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

Als de school aan het CLB vraagt een leerling te begeleiden, zal het CLB, na contact name met de ouders, een begeleidingsvoorstel doen, het CLB start de begeleiding enkel op uitdrukkelijke vraag van de ouders.

Alle CLB-tussenkomsten, zoals het verstrekken van informatie, onderzoek, advies, preventieve gezondheidszorg, begeleiding of verwijzing, en noem maar op, zijn steeds gratis. Met gegevens wordt discreet omgegaan.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Onze school werkt samen met:

 • Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
  VCLB De Wissel
  Coeveldstraat 10 – 2100 Deurne
  Tel: 03/285.34.50

Contactgegevens begeleider CLB

Contactgegevens arts CLB

 • Nydia van den Brink

Drank

Kinderen brengen water mee in een goed sluitende drinkbus of een hersluitbaar flesje.

Geen brikje, blikje of glas. Zo kunnen we afval vermijden.

Frisdranken, fruitsappen en sportdranken worden niet toegelaten.

Er zijn ook drinkfonteintjes, daar kunnen de kinderen ook hun dorst lessen.

Eerste communie

De leerlingen van het tweede leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun Eerste Communie te doen. De organisatie gebeurt door een werkgroep van de parochie van het Heilig Sacrament.

Meer info vind je op www.kerknet.be/organisatie/parochie-heilig-sacrament-berchem.

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders/oudercontact

We kiezen voor een intense samenwerking omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we via mondelinge of/en via schriftelijke contacten (oudercontacten, rapporten,…) We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u door een afspraak (mondeling of schriftelijk) te maken met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directie (kleuter of lager). Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan u elders lezen in dit schoolreglement. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben een lange tijd nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

Dit kan ondermeer door:

 • Zelf Nederlandse lessen te volgen. (cursusaanbod in de regio verkrijgbaar via de zorgcoördinator
 • Je kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (het aanbod in de regio verkrijgbaar via de zorgcoördinator)
 • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv.kind in de studie laten blijven, …)
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is. (volgens de gemeentelijke regels)
 • Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie (muziek,woord,plastische kunsten,…)
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige radio en tv-programma’s te laten luisteren en kijken en er samen met hem/ haar over te praten.
 • ’s Avonds voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten en /of vakantiekampen

Eten op school

De kinderen eten tijdens de middag in de klas hun lunchpakket op o.l.v. de (klas)leerkracht. Wij vragen, om ecologische redenen, dat de boterhammetjes worden meegebracht in een brooddoos en dus niet in aluminium- of plasticfolie.

Je betaalt voor het blijven eten op school.  De betaling gebeurt via de schoolrekening van De Woonboot.

Evaluatie

Breed rapporteren…

 1. De kijkmap
  Minimum tweewekelijks brengt je kind de kijkmap mee naar huis.
  Werkboeken, werkbladen, verschillende soorten van evaluaties ( toetsen, zelfevaluatie, peerevaluatie,…) waarmee je als ouder feedback krijgt over hoe je kind functioneert in de klas op cognitief, sociaal,… vlak.
  Er kunnen ook verwijzingen naar foto’s, blog,… inzitten.
 2. Babbelbox
  3x/schooljaar plant de juf/ meester een individueel gespreksmomentje met je kind. Je kind en de juf/meester bepalen samen waarrond gepraat wordt. (bv. welbevinden, werkhouding, resultaten, huiswerk, …)
 3. Gespreksavond
  3x per schooljaar plannen we een individueel gespreksmomentje om met jou over je kind te praten.
 4. Resultatenoverzicht
  4x/schooljaar krijg je een overzicht van de resultaten die op punten gezet werden. Het is dus maar een deel van alle evaluaties die we doen. Dit overzicht geeft de ontwikkeling van je kind weer per vak/vakonderdeel a.h.v. een pictogram.
 5. Groeibrief
  2x/schooljaar schrijft de juf/meester een groeibrief.
  Daarin krijg je als ouder een beeld van de groei van je kind.(persoonlijke ontwikkeling en cultuurgebonden ontwikkeling)

Fietsers

De leerlingen die met de fiets komen, houden zich aan de verkeersregels en tonen respect voor de andere weggebruikers.

Wie met de fiets komt, maakt de fiets vast aan de fietsenstallingen die rondom de school aanwezig zijn.

Kinderen die met de fiets of step naar school komen, dragen vanaf de herfstvakantie tot 1 maart een fluo-vestje zodat ze goed zichtbaar zijn op de openbare weg.

Als er met de klas op fietsuitstap wordt gegaan

 • dan draagt elke leerling een fluo-vestje;
 • wordt het dragen van een fietshelm aanbevolen;
 • rijden de leerlingen met een veilige fiets die wettelijk in orde is.

GDPR

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevensbeschrming’ of AVG.  Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen.

Bij het begin van het schooljaar krijg je een document waarop je toestemming wordt gevraagd om foto’s van je kind(eren) te publiceren.

Gesprekken met ouders – gespreksavonden

Jullie, ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een gespreksavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de juf/meester van uw kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we via mondelinge en/of schriftelijke contacten (kijkmap,oudergesprekken, groeibrief, …)

We organiseren ook regelmatig gespreksavonden. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op de gespreksavond aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande gespreksavonden kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de juf/meester van je kind. Dat doe je door een afspraak (mondeling of schriftelijk) te maken met de juf/meester, de zorgcoördinator of de directie (kleuter of lager).

Getuigschrift

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen.

Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad beslissen geen getuigschrift uit te reiken. Je kind krijgt wel een attest dat toegang geeft tot de B-stroom in het secundair onderwijs.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Hinkelland

De zaterdag voor de paasvakantie organiseren wij ons schoolfeest: Hinkelland

Hinkelpadkrant

Na elke schoolvakantie verschijnt er een schoolkrant: De Hinkelpadkrant. Hier lees je wat er de voorbije periode allemaal te beleven viel.

Hinkeltwinkel

In aanloop naar Kerst organiseren we de voorlaatste vrijdag voor de kerstvakantie een kersthappening. Ouders en kinderen zijn na schooltijd welkom voor spel, plezier, gezelligheid en een hapje en een drankje.

Huiswerkbeleid

Richtlijnen rond huiswerk kan je vooraan in de schoolagenda van je kind vinden.

Infoavond

Bij de start van een nieuw schooljaar nodigen we je uit voor een infoavond. Deze avond start met een algemene toelichting van de directie en wordt vervolgd door een toelichting van de klasleerkracht. Zij/hij legt de klaswerking uit.

Kledingafspraken

Kinderen dragen verzorgde kledij aangepast aan het schoolleven.

Verzorgde kledij is een teken van respect van de leerling voor zichzelf en voor de anderen op school.

 • Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig, veilig en hygiënisch. (bv. geen afgezakte broeken, aanstootgevende opdrukken, gescheurde kledij, te korte T-shirts en rokjes, sportoutfits, …)
 • Strandkledij ( strandkleedjes, korte shorts, slippers, Crocs, …) hoort niet thuis op school.
 • Hoofddeksels worden in het gebouw afgezet.
 • Schmink en lange oorbellen zijn niet toegelaten.
 • Schoeisel zit vast aan de voet omwille van de veiligheid.

Buitensporigheden kunnen door de directie of de leerkrachten verboden worden.

Tijdens de gymles dragen de leerlingen een T-shirt en gymbroek met logo van de school en gympantoffels.

Leren leren

Bij leren leren ondersteunen we het schoolse leren en bieden we de kinderen methodieken aan die ze kunnen toepassen in leersituaties binnen en buiten de school.

We kozen hiervoor voor het VELOO-programma. Dit is opgebouwd uit bouwstenen en goede leerhoudingen. Het biedt concrete stappenplannen om zelfstandiger te leren. Het is geen vak apart, maar houdingen / gewoonten die we aan de kinderen aanleren, in verschillende situaties / lessen.

De verschillende bouwstenen en goede leerhoudingen worden in de kleuterschool ondersteund door Beertje Fred. In de lagere school zet Hinki telkens een bouwsteen of goede leerhouding in de kijker met een prent met bijhorende slogan. Die kan je ook terugvinden in de schoolagenda van je kind.

Daarnaast zetten we als basisschool in op het versterken van executieve functies.

Luizen

Indien in de klas van je kind luizen worden vastgesteld word je hiervan via een briefje verwittigd zodat u het nodige kan doen om deze “plaag” in te dijken.

Wanneer je zelf neten of luizen bij je kind ontdekt, verwittig je de school en blijft je kind die dag thuis zodat het behandeld kan worden.

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Ouders worden bij ziekte of ongeval zo snel mogelijk verwittigd. De school biedt de eerste hulp en kan indien nodig een dokter raadplegen of naar de spoedopname gaan.

Document voor de verzekering is beschikbaar op het secretariaat.

Medisch schooltoezicht

Het medisch schooltoezicht wordt georganiseerd door het CLB.

Hun taak bestaat uit

 • medische onderzoeken
 • opvolgen en aanbieden van vaccinaties
 • toezicht op besmettelijke ziekten
 • gezondheidsvoorlichting en -opvoeding: promoten van gezonde eet- en leefgewoonten. Dit kan op verschillende manieren: tijdens een individueel gesprek, ondersteuning van preventieve activiteiten op school of via campagnes georganiseerd door het LOGO(Lokaal Gezondheidsoverleg).

De schoolarts en verpleegsters voeren bij de kinderen gratis een aantal medische onderzoeken uit.

De ouders worden van het resultaat op de hoogte gebracht. Via een verwijsbrief worden de kinderen soms doorverwezen voor verder onderzoek of behandeling. Het is belangrijk dat ouders gevolg geven aan deze doorverwijzing en het resultaat aan de schoolarts terug bezorgen.

Algemene consulten

Tijdens een algemeen consult onderzoekt de schoolarts je kind. Het algemeen consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de kinderen. Vooraf aan elk consult krijg je als ouder de nodige informatie via een brief.

Gerichte consulten

Het gericht consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …).

Onze school werkt samen met:

 • VCLB De Wissel – Antwerpen – Campus Centrum
  Adres: Hallershofstraat 7, 2100 Deurne
  Telefoon: 03/285 34 50

Schoolarts

 • Nydia van den Brink

Verpleegster

 • Marie Bourginon

Meerdaagse uitstappen

Wij organiseren een aantal pedagogisch-didactische activiteiten buiten de schoolmuren.

 • Het derde leerjaar gaat 3 dagen op speelklassen naar Hulgenrode in Wommelgem. De nadruk ligt hier op samen-spelen.
 • Het vierde leerjaar trekt voor 5 dagen op bosklassen naar Heibrand in Westmalle. Leven in en met de natuur!
 • Het vijfde leerjaar gaat 4 dagen op sportklassen naar het Sportacentrum in Tongerlo. Daar maken ze kennis met verschillende sporten.
 • Het zesde leerjaar sluit hun lagere schoolperiode af met een 3-daagse uitstap, de eindeHINKELklassen, tijdens de laatste week van juni.

Het tweede leerjaar slaapt in juni 1 nachtje op school in het kader van het thema kamperen.

Milieubeleid

Onze school wil een milieubewuste school zijn en zet zich in voor milieuzorg. Via positieve acties zullen we de milieuproblematiek benaderen.

Met een open aanpak en vertrekkende van de leefwereld van de kinderen streven we naar nieuwe inzichten, houdingen, vaardigheden en attitudes ten dienste van het leefmilieu.

Er zullen inspanningen geleverd worden om concrete acties te realiseren op school en daarbuiten met de bedoeling het milieu te sparen.

Door te leren over milieu en natuur gaan we spaarzamer om met water en energie.

Wij zorgen voor minder afval en helpen de natuur.

Ook in het verkeer zetten wij ons beste beentje voor.

In onze school helpt iedereen mee aan milieuzorg: de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, het overige personeel en de directie.

Concrete afspraken

 • Wij sorteren papier, plastic en fruitafval.
 • Wij gebruiken geen blik, brik en aluminiumfolie.
 • Wij gebruiken brooddozen en koekjesdozen om de lunch of de tussendoortjes in op bergen.

Naschoolse activiteiten

Samen met De Woonboot organiseren we in De Hinkeltuin:

 • de voorschoolse opvang : 7u15 tot 8u25
 • de naschoolse opvang : 15u40 tot 18u
 • spelactiviteiten voor kleuters en leerlingen van L1 en L2
 • studie (tot 16u30) voor de leerlingen van L3, L4, L5 en L6
 • de woensdagnamiddagopvang : 12u15 tot 17u

Samen met De Woonboot organiseren we in de kleuter- en de lagere school en in De Hinkeltuin de opvang tijdens de middag : 12u15 tot 13u15

Samen met De Woonboot organiseren we op school naschoolse activiteiten en woensdagnamiddagactiviteiten. Alle info en geplande activiteiten : www.dewoonboot.be – aanlegplaats Het Hinkelpad

Onderwijs aan huis

Als je kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kan je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis. In dit geval neem je contact op met de directie.

Ongevallen en verzekering

Ouders worden bij ziekte of ongeval zo snel mogelijk verwittigd. De school biedt de eerste hulp en kan indien nodig een dokter raadplegen of naar de spoedopname gaan.

Document voor de verzekering is beschikbaar op het secretariaat.

Ophalen van kinderen

Kleuters worden steeds gebracht en gehaald door een volwassene.

De kinderen van de lagere school verlaten de school in de klasrij o.l.v. de (klas)leerkracht.  Deze rijen verzamelen op het plein Zillebekelaan (L3-5-6) of het kerkplein (L1-2-4).

Wanneer je kind de persoon ziet die hem/haar komt ophalen, zegt het eerst dag aan de leerkracht voordat het uit de rij stapt. Kinderen die om 15.40 niet afgehaald zijn, worden naar de naschoolse opvang gebracht in De Hinkeltuin.

Oudercomité (momenteel “onder constructie”)

Al wie een kind heeft dat school loopt in Het Hinkelpad kan deel uitmaken van het oudercomité.

Het is een zelfstandige organisatie die nauw samenwerkt met de school.

Met haar voorstellen wordt, waar mogelijk, rekening gehouden door de directie en het schoolbestuur.

Ze bestaat uit een vaste kern en heel wat losse medewerkers.

Het oudercomité komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

Elke ouder, leerkracht en de directie zijn steeds van harte welkom.

Concrete voorstellen en geplande activiteiten worden meestal verder uitgewerkt in werkgroepjes.

Het oudercomité wil een enthousiast team zijn

 • dat er vooral is voor de school,
 • dat vestigingsplaats overschrijdend denkt en werkt,
 • dat er is voor alle kinderen en alle ouders,
 • dat gelooft in de kracht van positief denken.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe “vaste” mensen, wil jij je een beetje of heel veel engageren graag welkom op onze eerste vergadering!

Schoolkrant

Onze schoolkrant, De Hinkelpadkrant, verschijnt 5 maal per jaar.

In deze nieuwsbrief vertellen kinderen en leerkrachten over het dagelijks leven op school.

Je kan de voorbije edities van De Hinkelpadkrant lezen op de website onder downloads.

Schooluren

Elke schooldag start om 8u40

In de voormiddag lopen de lessen tot 12u15

Op woensdag eindigt de schooldag om 12u

De lessen in de namiddag starten terug om 13u25 en eindigen om 15u25. Kleuters kunnen om 15u20 afgehaald worden in de klas.

De schoolpoort opent om 8u25 en 13u15.

De voor- en naschoolse opvang in De Hinkeltuin

 • Voorschoolse opvang : 7u15 – 8u25
 • Naschoolse opvang : 15u40 – 18u
 • Naschoolse opvang op woensdag : 12u15 – 17u

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal vaardiger : de axenroos

Je kind dat speelt, doet meer dan spelen. Het leert al doende de regels van het spel. Je kind dat hinkelt, doet meer dan hinkelen. Het leert al doende de opvolging van de getallen. Het leert al doende springen op één been.

Ieder kind leert al doende zijn moedertaal spreken, en volgt daarbij, ook zonder te weten, bepaalde regels voor het vormen van zinnen. Op school leert je kind dat er zinsleer bestaat. Dankzij deze schoolse informatie leert je kind zijn taalgebruik te verbeteren en uit te breiden.

Je kind leert al doende, zonder het te weten hoe kinderen met elkaar omgaan. Ze spelen, ze praten, ze vechten. Ze zoeken contacten, ze trekken zich terug, ze werken samen. Ze hebben hun contacten onderling. Ze gaan om met volwassenen, met ouders en leerkrachten, met vreemden en bekenden.

Ze ontdekken een wereld van relaties. Bij sommigen loopt het schitterend, bij anderen is het een moeilijk gegeven. Op school bieden we je kind via de axenroos een houvast om zich te bewegen in de moeilijke wereld van al deze relaties.

In de axenroos hebben alle dieren goede en minder goede eigenschappen. Je kind leert deze eigenschappen kennen en ze bij zichzelf herkennen.

Deze dieren leven met velen samen, net zoals je kind op school met klasgenootjes, thuis met familie, in de jeugd- of sportvereniging met vriendjes samenleeft. En dat geeft wel eens conflicten, ruzies, emoties,… Je kind leert dat elk dier zijn waarde heeft, zijn eigenheid heeft, … belangrijke elementen in het kijken naar en het oplossen van de conflicten, ruzies,…

Door te werken met de axenroos trachten we je kind sociaal vaardiger te maken. Een sociaal vaardig kind beweegt zich op een soepele wijze in de eigenschappen van de verschillende dieren.

Meer info kan je vinden onder downloads.

Conflicthantering

Samen spelen is fijn… als er duidelijke regels zijn.

Gedurende een aantal weken wordt er een focuspunt in de kijker gezet, bv. Ik heb controle over mijn lichaam, Ik ben beleefd en heb respect,…

In de onderbouw wordt hier ook rond gewerkt in de lesjes socio-emotionele ontwikkeling. We evalueren het naleven van gemaakte afspraken via het 4-ladenmodel. 

Meer info kan je vinden onder downloads.

Studietoelage

Sinds schooljaar 2019-2020 wordt de studietoelage automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. Je hoeft hier geen papieren meer voor in te vullen.

Te laat komen

Wij verwachten dat elk kind bij het belsignaal op aanwezig is.

Ben je toch te laat om je kleuter af te zetten?  Dan wacht je samen met je kleuter aan de kleuterpoort.  Om 9uur doen we de kleuterpoort open voor de te laatkomers.

Leerlingen van de lagere school die te laat toekomen, bellen aan aan het secretariaat. Op tijd komen is fijn voor iedereen!

Vakantiedagen

Op het einde van elk schooljaar krijg je een overzicht van de reeds geplande vakantiedagen.

Ook op de kalender en op Gimme vind je deze data terug.

Verbondenheid

Onze school heeft ook aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden van je kind. Met de Axenroos als middel, helpen we je kind sociaal vaardiger te worden.

Als leer- en leefgemeenschap hebben we niet alleen uitdrukkelijk oog voor het leren van je kind maar ook voor het leven. Samen werken en bouwen aan een project hoort daar bij. Een fakkeltocht in de advent of een vastenactie voor mensen die het minder goed hebben dan wij maakt je kind ook sociaal bewogen. Dit alles doen we in verbondenheid met elkaar. Samen bouwen aan onze school en een betere wereld.

Verkeersveiligheid

Om de schoolomgeving veilig te houden, vragen we ouders en kinderen om zich aan de volgende afspraken te houden.

 • Ouders houden zich aan de verkeersregels. Zo leren de kinderen met deze regels juist omgaan.
 • Kinderen worden om veiligheidsredenen op straat nooit uit de rij genomen maar worden op het einde van de rij opgehaald.
 • Er wordt met de auto niet stilgestaan of geparkeerd voor de schoolpoort.
 • De leerlingen die met de fiets komen, houden zich aan verkeersregels en tonen respect voor de andere weggebruikers.
 • Fietsers dragen vanaf de herfstvakantie tot 1 maart een fluo-vestje.
 • Als er met de klas op fietsuitstap wordt gegaan
  • dan draagt elke leerling een fluo-vestje;
  • wordt het dragen van een fietshelm aanbevolen;
  • rijden de leerlingen met een fiets die wettelijk in orde is.

Vormsel

De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun Vormsel te doen. De organisatie gebeurt door een werkgroep van de parochie van het Heilig Sacrament.

Meer info vind je op www.kerknet.be/organisatie/parochie-heilig-sacrament-berchem.

Wenmoment

 • Voor elk instapmoment organiseert de school een wenmoment voor ouders en hun peuter. Ze worden hiervoor per brief uitgenodigd. In deze brief zit ook een foto van de klasleerkracht. Ouders en peuters worden onthaald door de directie en de zorgcoördinator. Ze krijgen een rondleiding door de school en een algemene uitleg. Daarna worden ouders en peuters in het klasje onthaald door de leerkracht. Er kunnen vragen gesteld worden over de instap en de klaswerking.
 • In augustus nodigen we alle leerlingen uit om kennis te maken met hun nieuwe klas en klasleerkracht.

Zindelijkheid

“Voel je een plasje of een protje, zet je op het Hinkelpotje”

Is je kleuter bij de start in de kleuterschool nog niet volledig zindelijk?

Dan gaan ouders en leerkrachten SAMEN aan de slag. Meer info in onze brochure ‘Zindelijkheid’ bij downloads.

Zwemmen

Alle leerlingen gaan zwemmen in het zwembad van Berchem. Onder deskundige begeleiding leren ze zwemmen.

 • Het 1ste leerjaar zwemt wekelijks vanaf de krokusvakantie
 • Het 2de leerjaar zwemt wekelijks tot aan de krokusvakantie
 • Het 3de en 4de leerjaar zwemt wekelijks
 • Het 5de en 6de leerjaar zwemt tweewekelijks

Bij het zwemmen dragen de meisjes een badpak, de jongens een zwembroek.

Een badmuts is verplicht in de kleur van de zwemgroep. De indeling van de zwemgroepen gebeurt tijdens de eerste beurt van het schooljaar. Een badmuts in de juiste kleur kan je kopen op het secretariaat.