Werking

Zorgbrede werking

De zorgbrede werking van onze school is gebaseerd op het zorgvademecum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het benadrukt de samenhang van zorg en gelijke onderwijskansen.

Door zorg te bieden aan alle leerlingen, heeft de leerkracht oog voor de ontwikkeling van elk kind. Er is aandacht voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong én –achterstand binnen elk ontwikkelveld. Persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling zijn hierbij evenwaardig aan elkaar.

De klasleerkracht functioneert als eerstelijnshulp in heel dit zorgproces. Hij/zij zorgt voor een brede basiszorg in de klas door specifieke aandacht te geven aan groepsorganisatie, werkvormen, hulpmiddelen,… rekening houdend met de noden van elk kind.

We vertrekken bewust vanuit talenten die kinderen hebben. Zo benadrukken we de groeikracht van elk kind. Hoe ruimer je kijkt, hoe meer kansen je ontdekt om je handelen aan te passen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.

Het zorgteam ondersteunt de leerkracht én de leerling in dit proces. Samen wordt er nagedacht hoe elke partij telkens nét iets verder kan springen.

Wanneer we alle zorgfasen doorlopen hebben en blijkt dat we als school onvoldoende expertise hebben om de leerling verder te brengen in zijn ontwikkeling, kunnen we beroep doen op onze samenwerking met het CLB of andere externe organisaties.

CLB-medewerkers zijn op een vast moment bereikbaar binnen de school voor leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partners.

Ouders zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner. Zij zijn de ervaringsdeskundigen over hun kind. Hun info kan ons op weg helpen om de juiste weg in te slaan. Wederzijdse luisterbereidheid en eerlijke communicatie zijn een belangrijk gegeven. In communicatie met elkaar zoeken we naar nieuwe kansen om tegemoet te komen aan de noden van kind en leerkracht.

Tijdens gespreksavonden bespreken we de groei van elk kind. Gesprekken die meer tijd vragen, organiseren we graag op een ander moment zodat we de mogelijkheid hebben om alles rustig in kaart te brengen.

Muzische school

Kinderen zoveel mogelijk kansen geven om kennis te maken met de wereld van de kunsten, daar gaan we voor. Niet om er beroemde schilders, acteurs, dansers, dichters of zangers van te maken maar wel mensen die weten wat ze willen en voelen, die bewust in het leven staan. Mensen die zich kunnen uitdrukken met de taal van het woord, dans, muziek, drama en beeld.

Door met eigen ervaringen ( gaan logeren), emoties ( bang zijn in het donker ), verbeelding ( gekke wezens ) aan de slag gaan in een schilderwerk, een stukje toneel, een dans of animatiefilmpje prikkelen we kinderen om te spreken in muzische taal.

Muzisch werken hoeft echter niet telkens te resulteren in een afgewerkt product. Voldoende ruimte om te experimenteren en exploreren is essentieel. Onderzoeken hoe je met voorwerpen poppenkast kunt spelen, welke klanken je kan maken met trechter en tuinslang, hoe je kan schilderen zonder penseel zonder dat er op het einde van de les iets moet getoond worden is even belangrijk. Dit wil niet zeggen dat muzische vorming amusement en vrijblijvend is. Er valt wel degelijk iets te leren, ook al praten we dan over een ander soort leren dan rekensommen of dictee.

Om je goed te kunnen uitdrukken, moet je over een rijke taal beschikken. Wil je de weg vragen in het Frans dan is het aangewezen om toch enkele woorden Frans te spreken. Hetzelfde geldt voor de taal van de kunsten. Je kunt je verfijnder muzisch uiten als je deze taal wat onder de knie hebt. Daarom werken we rond melodie in muziek, rol in drama, vorm in beeld, kracht in dans en zoveel meer.

Muzische vorming is dus verder springen dan af en toe eens liedje zingen, een prent inkleuren, een dansje nadoen of gedichtje voordragen.

Brede school

Kindercampus Het Hinkelpad in de wijk Groenenhoek te Berchem

Kindercampus Het Hinkelpad is het levende centrum van leren én leven in de wijk Groenenhoek.

Dagelijks lopen er honderden kinderen en evenveel volwassenen binnen en buiten…

Op onze kindercampus zitten dagelijks meer dan 700 kinderen. In kleine groepen (ongeveer 21 kleuters en 23 lagere schoolkinderen) doen ze allerlei activiteiten en volgen ze lessen.

 • Ingang kleuter
  • team huis : Helderstraat 59
  • team tuin : plein Zillebekelaan
 • Ingang lager : Geluwestraat 8

700 kinderen die komen niet zomaar,… die moet je verdienen, elke dag opnieuw!

Met dank aan het veerkrachtige leerkrachtenteam!

Meer dan een school

Maar onze kindercampus biedt veel meer dan alleen een school aan om te leren.

 • Buurleven
 • Kinderen van 2,5 tot 12
 • Kinderkribbe
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Turnkring
 • Gezinsbond
 • Speelweken